Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Zdrowa Stopa”

 

1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów platformy zakupowej działającej pod adresem www.delawell.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 01.07.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników za pośrednictwem newslettera oraz w informacji na wyżej wymienionej platformie zakupowej z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 4. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: biuro@delawell.pl

 

2. Definicje.

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – Osoba lub podmiot gospodarczy, posiadająca/y konto na Platformie Zakupowej pod adresem www.podologia.shop.
 2. Organizator - Camino sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275970, NIP: 9512211064, adres elektroniczny: biuro@delawell.pl (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy o nazwie „zdrowa stopa” skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa – Platforma zakupowa do dokonywania zakupów pod adresem www.podologia.shop za pośrednictwem której Uczestnicy mogą kupować produkty oferowane na wyżej wymienionej platformie oraz brać udział w Programie Lojalnościowym.

 

3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym.

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupów poprzez Platformę Zakupową, lub spełniają inne warunki określone przez Organizatora za spełnienie, których Organizator przyznaje punkty.
 3. Punkty są naliczane automatycznie przy każdym zakupie o ile zakup ten spełnia wymogi przyznawania punktów. Uczestnik nie jest zobowiązany do wykorzystania punktów.

 

4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów.

 

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

         1) za każde pełne 100zł brutto wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 3 Punkty.

         2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak
           np. koszty przesyłki.

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 2. O każdej zmianie salda punktów Uczestnik zostanie poinformowany mailem.
  Uczestnik może sprawdzić saldo punktów samodzielnie w panelu klienta Platformy Zakupowej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 4. Poza zakupem Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji. W szczególności Organizator przyznaje punkty za zapisanie się do newslettera oraz za dodawanie opinii o Produktach.
 5. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

 

5. Zakupy przy pomocy punktów.

 

 1. Za zgromadzone punkty Uczestnik może dokonywać zakupów na Platformie Zakupowej.
 2. Każdy zgromadzony w Programie Lojalnościowym punkt odpowiada 1 złotówce brutto.
 3. Każda sztuka produktu zakupiona za pomocą punktów kosztuje 0,01 zł.
 4. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 5. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość zakupionych przy pomocy punktów produktów.

 

6. Dane osobowe.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych nasi pracownicy
 4. Przysługuje Państwu prawo do:

      1) Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

      2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres biuro@delawell.pl, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane firmą trzecim.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego.

 

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delawell.pl.
Profil Uczestnika zostanie usunięty z Platformy Zakupowej w ciągu 2 dni roboczych.

 

8. Postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@delawell.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację za pośrednictwem pocztą elektronicznej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

9. Postanowienia końcowe.

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl